Raport bieżący z plikiem 16/2020 | 26.06.2020 | 17:08

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Pawła Sobkiewicza z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z chwilą rozpoczęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, jakie Pan Paweł Sobkiewicz wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. of Wrocław ( „Company”, „Issuer”) hereby informs that the Company received the resignation of Mr. Paweł Sobkiewicz from his position as member of the Supervisory Board from the start of the General Meeting held on 30th June 2020. The submitted resignation does not contain information about its reasons.

The Executive Board expressed thanks to Mr. Paweł Sobkiewicz for his valuable work with the Company.

Get a live demo