KLAUZULA INFORMACYJNA DLA AKCJONARIUSZY DATAWALK S.A. ORAZ ICH PEŁNOMOCNIKÓW I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA PRAW Z AKCJI

 

I.  Administratorem Twoich danych osobowych jest DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-130 Wrocław, ul. Rzeźnicza 32-33), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000405409, REGON: 021737247, NIP: 8943034318, kapitał zakładowy: 488.604,80 zł, opłacony w całości („Spółka”).

 

II.  W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław.

 

III. Niniejsza klauzula informacyjna przeznaczona jest dla akcjonariuszy DataWalk S.A. oraz ich pełnomocników i innych osób uprawnionych do wykonywania praw z akcji.

 

IV.  Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku z wyrażeniem przez Ciebie zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z art. 4063 § 1, 2, 3 i 5 KSH. Jeśli jesteś pełnomocnikiem akcjonariusza, Twoje dane mogliśmy otrzymać również od Twojego mocodawcy.

 

V.  Cele i podstawy przetwarzania.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO będziemy przetwarzać Twoje dane, aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne, tj. w celu:

1.    umożliwienia Tobie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 406 ust. 1 i 4063 § 1, 2 , 4 i 5 KSH);

2.    prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą podmiotów, posiadających akcje Spółki – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności takich jak:

a)    wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, takich jak podpisanie przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych akcjonariuszy (art. 407 § 1, 11 i 2 KSH);

b)    realizacji prawa do zysku akcjonariusza (347 KSH);

c)    obowiązku informacyjnego określonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz

d)    obowiązku informacyjnego określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO, możemy także przetwarzać Twoje dane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadniony interesów, tj. w celach kontaktowych lub w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

 

VI. Udostępnianie danych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych w celach, o których mowa w pkt V powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Spółki oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy. Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym oraz przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy zgodnie z art. 70 pkt) 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, posiadasz co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Dane osobowe, zgodnie z art. 28 RODO, powierzamy w drodze umowy do przetwarzania podmiotom, z których usług korzystamy w związku z przetwarzaniem danych, w szczególności dostawcom usług IT, a także usług doradczych (podmioty wspierające nas w wypełnianiu obowiązków spółki publicznej), w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych w pkt V powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d)     prawo przenoszenia danych;  

e)     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

f)      prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy: (i) istnieją podstawy związane z Twoją szczególną sytuacją oraz (ii) przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

IX. Podstawa żądania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych w pkt V powyżej. Bez podania danych nie możemy realizować tych celów.

 

Get a live demo