INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest DataWalk S.A. z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 32-33, 50-130 Wrocław (dalej także „DATAWALK” lub „Administrator”). W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

 1. Podstawa i cel przetwarzania danych:

DATAWALK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach opisanych poniżej (“Proces rekrutacji”).

W celu prowadzenia Procesu rekrutacji, DATAWALK przetwarza dane osobowe w celach wymienionych poniżej i na następujących podstawach prawnych:

 • przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
 • przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w szczególności dane podstawowe, dane dotyczące kwalifikacji i uprawnień, a także inne dostarczone dane, w związku z działaniami mającymi na celu zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w tym mającymi na celu podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności przed zawarciem ww. umów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w konkretnych przypadkach przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w związku z obowiązującymi przepisami prawa:

- w związku z procesem rekrutacji mającym na celu zawarcie umowy o pracę, jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy (dane podstawowe, dane dotyczące kwalifikacji i uprawnień);

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w stosownych przypadkach, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO):
 • w sytuacjach, w których nie znajdzie zastosowania inna podstawa prawna przetwarzania, DATAWALK może prosić Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu określonym w tej zgodzie:

- w szczególności - za zgodą kandydata do pracy – dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych;

- w przypadku  rekrutacji mającej na celu zawarcie umowy o pracę, podanie przez kandydata (np. w CV czy liście motywacyjnym) danych osobowych wykraczających poza katalog wskazany w art. 211 Kodeksu pracy, a także – gdy rekrutacja ma na celu zawarcie umowy cywilnoprawnej, podanie przez kandydata danych innych niż niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz do zawarcia umowy, oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez DATAWALK w celu prowadzenia procesu rekrutacji;

 • jeżeli Pani/Pana dane osobowe są lub będą przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych:

W większości przypadków, dane osobowe otrzymany bezpośrednio od Pani/Pana, jako kandydata aplikującego do pracy.

Może się również zdarzyć, że dane osobowe zostaną nam przekazane przez podmioty wspierającej nasze procesy rekrutacyjne, z których usług korzysta także kandydat (np. portale rekrutacyjne typu pracuj.pl).

Pani/Pana dane osobowe możemy także pozyskać poprzez portal Linkedin, na którym kandydat do pracy posiada profil użytkownika, m. in. w wyniku publikowania lub przesyłania danych poprzez usługi oferowane przez portal Linkedin (np. wypełnianie formularzy kontaktowych, przesyłanie CV).

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych:
 • jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych w zakresie wskazanym w 221 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia działań mających na celu zawarcie umowy o pracę, w tym podjęcia wszelkich niezbędnych działań przed jej zawarciem; niepodanie wymaganych danych osobowych, w zależności od okoliczności, może stanowić przeszkodę lub utrudnienie w przeprowadzeniu procesu rekrutacji;
 • podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może mieć wpływ na złożoną aplikację;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, o ile dane osobowe są gromadzone na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. Warunki przekazywania danych podmiotom trzecim:

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta DATAWALK (na podstawie art. 28 RODO) w związku z ich przetwarzaniem, np. usług podmiotów wspierających rekrutację, podmiotów dostarczających infrastrukturę informatyczną Administratorowi.

 

 1. Transfer danych do państw trzecich

Jak wskazano w niniejszej klauzuli informacyjnej, w związku z przetwarzaniem danych możemy korzystać z usług podmiotów trzecich (procesorów), w szczególności – z usług podmiotów dostarczających infrastrukturę informatyczną. Jeśli korzystamy z usług podmiotów trzecich spoza EOG (w przypadku podmiotów zapewniających infrastrukturę IT – najczęściej z USA) lub zezwalamy podmiotom trzecim na korzystanie z usług dalszych procesorów (podprocesorów) do przetwarzania danych osobowych poza EOG (najczęściej dotyczy to podmiotów zapewniających infrastrukturę informatyczną), za wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w państwie zapewniającym odpowiedni stopień ochrony (zgodnie z aktualnymi wytycznymi Komisji Europejskiej), uprzednio zapewniamy wdrożenie mechanizmu prawnego zapewniającego odpowiednie zabezpieczenia, takiego jak np. standardowe  klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich, stosowanych zabezpieczeń, a także kopię takich zabezpieczeń można uzyskać, kontaktując się z nami przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w niniejszej klauzuli. 

 

 1. Okres przechowywania danych

Przechowywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi okresów przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, DATAWALK będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraził/a Pan/Pani zgodę na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

 

 1. Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Przysługujące Pani/Pana prawa:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu w szczególności prawo:

•   dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez DATAWALK, tj. prawo dostępu do danych i prawo do uzyskania ich kopii;

•   sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;

•  usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - w szczególności, gdy dane osobowe są przechowywane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

•  ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w szczególności, gdy dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do celów przetwarzania a podmiot danych wniósł sprzeciw wobec ich przetwarzania;

•  przenoszenia danych osobowych – jeżeli (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

•  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku chęci zadania pytania lub skorzystania z któregokolwiek z praw, może Pani/Pan skontaktować się z DATAWALK korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.

 

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy: (i) istnieją podstawy związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz (ii) przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie DATAWALK (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez DATAWALK, prosimy o dopisanie w treści aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach w przyszłości, np. o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DataWalk S.A. moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych w przyszłości” .

 

Get a live demo