Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży usług 15 722,00 3 512,00 3 514,00 816,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -6 537,00 -11 121,00 -1 461,00 -2 585,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 227,00 -11 052,00 -1 392,00 -2 569,00
Zysk (strata) brutto -6 276,00 -11 027,00 -1 403,00 -2 563,00
Zysk (strata) netto -6 323,00 -11 044,00 -1 413,00 -2 567,00
Łączne całkowite dochody -6 293,00 -11 055,00 -1 407,00 -2 570,00
Liczba akcji (w szt.) 4 542 116,00 4 113 366,00 4 542 116,00 4 113 366,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -1,39 -2,68 -0,31 -0,62
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej -356,00 -10 874,00 -80,00 -2 528,00
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej -812,00 -7 272,00 -181,00 -1 690,00
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej 65 887,00 25 037,00 14 726,00 5 820,00
Przepływy pieniężne netto – razem 64 719,00 6 891,00 14 465,00 1 602,00
Wybrane dane – stan na dzień 31,12 31,12 31,12 31,12
Aktywa / Pasywa razem 91 241,00 23 858,00 19 771,00 5 603,00
Aktywa trwałe 11 304,00 6 598,00 2 449,00 1 549,00
Aktywa obrotowe 79 937,00 17 260,00 17 322,00 4 053,00
Kapitał własny 79 793,00 20 966,00 17 291,00 4 923,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 448,00 2 892,00 2 481,00 679,00
Zobowiązania długoterminowe 1 976,00 153,00 428,00 36,00
Zobowiązania krótkoterminowe 9 472,00 2 739,00 2 052,00 643,00

DataWalk_31122020_SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania
DataWalk_Capital_Group_Summary_of_the_financial_statements_2020
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2020
Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2020
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2020
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk__2020
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_oraz_DataWalk_SA_2020
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_Kapitalowa_DataWalk_2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2020_format ESEF

Get A Live Demo