Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży usług15 722,003 512,003 514,00816,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży-6 537,00-11 121,00-1 461,00-2 585,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 227,00-11 052,00-1 392,00-2 569,00
Zysk (strata) brutto-6 276,00-11 027,00-1 403,00-2 563,00
Zysk (strata) netto-6 323,00-11 044,00-1 413,00-2 567,00
Łączne całkowite dochody-6 293,00-11 055,00-1 407,00-2 570,00
Liczba akcji (w szt.)4 542 116,004 113 366,004 542 116,004 113 366,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-1,39-2,68-0,31-0,62
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej-356,00-10 874,00-80,00-2 528,00
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej-812,00-7 272,00-181,00-1 690,00
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej65 887,0025 037,0014 726,005 820,00
Przepływy pieniężne netto – razem64 719,006 891,0014 465,001 602,00
Wybrane dane – stan na dzień31,1231,1231,1231,12
Aktywa / Pasywa razem91 241,0023 858,0019 771,005 603,00
Aktywa trwałe11 304,006 598,002 449,001 549,00
Aktywa obrotowe79 937,0017 260,0017 322,004 053,00
Kapitał własny79 793,0020 966,0017 291,004 923,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 448,002 892,002 481,00679,00
Zobowiązania długoterminowe1 976,00153,00428,0036,00
Zobowiązania krótkoterminowe9 472,002 739,002 052,00643,00

DataWalk_31122020_SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania
DataWalk_Capital_Group_Summary_of_the_financial_statements_2020
Informacja_Zarzadu_sporzadzona_na_podstawie_oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_2020
Ocena_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2020
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_DataWalk_SA_2020
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_DataWalk__2020
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_DataWalk_oraz_DataWalk_SA_2020
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_Kapitalowa_DataWalk_2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2020_format ESEF

Get a live demo