Ład korporacyjny

Dokumenty korporacyjne

Statut spółki
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Regulamin Zarządu

Dobre Praktyki

Informacja dotycząca polityki różnorodności
Informacja dotycząca polityki dywidendy
Wynagrodzenia

Polityka wynagrodzeń

W Spółce obowiązuje Polityka wynagrodzeń członków organów spółki i kluczowych menedżerów w DataWalk S.A., przyjęta w dniu 30.06.2020 uchwałą Walnego Zgromadzenia DataWalk S.A. nr 22.

Sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdania o wynagrodzeniach

Program motywacyjny

Mocą uchwały nr 19 z dnia 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o ustanowieniu programu motywacyjnego dla członków kluczowego personelu DataWalk S.A. i spółek zależnych. Regulamin Programu Motywacyjnego został przyjęty na podstawie upoważnienia udzielonego w ww. uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd dnia 10 marca 2022 roku. oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dnia 18 marca 2022 roku.

DataWalk postanowił połączyć interesy kluczowych pracowników oraz wszystkich akcjonariuszy, stawiając jeden wspólny cel, jakim jest osiągnięcie jak najwyższej wartości firmy w całym okresie rozwoju biznesu aż do końca, czyli jego sprzedaży.

Success fee dla zespołu od przyszłej sprzedaży firmy – tak w skrócie można nazwać unikalny na rynku publicznym program motywacyjny, który zamierza wprowadzić DataWalk. Ma on bazować na swego rodzaju „certyfikatach”, tzw. RSU będących standardem w spółkach technologicznych, który uzależnia ewentualne profity uczestników programu motywacyjnego od przyszłego, potencjalnego zdarzenia. Tym wydarzeniem dla DataWalk ma być sprzedaż firmy, na przykład przejęcie przez międzynarodową korporację, która dostrzeże wartość w zbudowanym przez DataWalk produkcie i postanowi przeskalować go w ramach własnych struktur.

Celem programu jest stworzenie mechanizmu, który przełoży się na potencjalnie bardzo duże wypłaty dla osób uczestniczących w programie, ale dopiero w momencie, gdy na skutek rosnącej pozycji rynkowej spółki oraz wzrostu jej wartości, dojdzie do jej przejęcia przez nowego inwestora, przy jednoczesnym dokonaniu wezwania na 100% akcji spółki lub w innym mechanizmie gwarantującym partycypację wszystkich akcjonariuszy w przejęciu.

W odróżnieniu od klasycznego programu motywacyjnego opartego na akcjach czy warrantach posiadanie RSU nie uprawnia do otrzymania akcji, nie powoduje rozwodnienia obecnych akcjonariuszy, ale przede wszystkim nie jest przyznawane za osiągnięcie celów w jednym czy drugim roku obrotowym, ale na koniec „przygody” obecnych akcjonariuszy ze spółką, jako inwestycją. Po spełnieniu przesłanek, czyli przejęciu kontroli nad spółką przez nowy podmiot, dojdzie do realizacji RSU i zapłaty uprawnionym uczestnikom programu przez spółkę kwoty pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przyznanych jednostek RSU i ceny akcji z akwizycji.

Konstrukcja programu odpowiada specyfice spółki technologicznej, nastawionej na dynamiczny wzrost i globalne skalowanie biznesu. Zapewnia również możliwość exitu wszystkim akcjonariuszom, przy czym w trakcie trwania programu nie wystąpi rozwodnienie akcjonariatu oraz podaż akcji związanych z emisją akcji w ramach programu.

Program motywacyjny przygotowany przez DataWalk z myślą głównie o skalowaniu biznesu, różni się od krajowych standardów nie tylko skalą i nakierowaniem na pozyskiwanie talentów w USA. Kluczową różnicą jest uzależnienie od udanego exitu, co w praktyce oznacza, iż zmiana kontroli i akwizycja DataWalk, rozumiana przede wszystkim jako udane wezwanie na zakup całości akcji spółki, uruchamia RSU. Jeśli taka akwizycja się powiedzie, uczestnicy programu otrzymają ekwiwalent pieniężny za każdą posiadaną jednostkę RSU, po cenie z akwizycji. Jeśli natomiast do akwizycji nie dojdzie, RSU nigdy się nie zmaterializują, a akcjonariusze nie poniosą ciężaru finansowego programu motywacyjnego związanego z nakładami na rozwój biznesu, jak by to miało miejsce w przypadku emisji akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku postanowiło o ustanowieniu programu motywacyjnego, który zakłada pulę 1,12 mln jednostek RSU.

Program DataWalk ukierunkowany jest na utrzymanie i rozbudowę zespołu o kilkudziesięciu światowej klasy specjalistów w najbardziej konkurencyjnym sektorze IT świata, jakim jest analityka, gdzie trwa rywalizacja o utalentowanych ludzi. Rynek analityki danych i sztucznej inteligencji to w najbliższych latach motor całego rynku enterprise software. Wraz z nowymi argumentami w postaci RSU pozwalającymi spółce utrzymać i motywować obecny zespół, DataWalk mimo skromnych zasobów finansowych może również konkurować o talenty w USA z głównymi konkurentami.

Get A Live Demo
Umów prezentację!

  Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości od DataWalk SA. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności
  X
  Get A Live Demo!
  Form is temporarily not available. Please visit our contact page.
  X
  Get A Live Demo!

   Please note that by submitting you agree to receive messages from DataWalk. You may opt out of receiving further communications at any time. For further information, please see our Privacy Policy
   X