Ład korporacyjny

Dokumenty korporacyjne

Statut spółki
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Regulamin Zarządu

Dobre Praktyki

Informacja dotycząca polityki różnorodności
Informacja dotycząca polityki dywidendy
Wynagrodzenia

Polityka wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej spółki DataWalk S.A. została przyjęta uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. 

Uchwała nr 19 wraz z wynikami głosowania dostępna jest na stronie walnego zgromadzenia: Uchwały podjęte przez ZWZ 30.06.2022

Sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdania o wynagrodzeniach 2019 i 2020

Sprawozdania o wynagrodzeniach 2021

Programy motywacyjne

Mocą uchwały nr 19 z dnia 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o ustanowieniu programu motywacyjnego dla członków kluczowego personelu DataWalk S.A. i spółek zależnych, który zakłada pulę 1,12 mln jednostek RSU. Regulamin Programu Motywacyjnego został przyjęty na podstawie upoważnienia udzielonego w ww. uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd dnia 10 marca 2022 roku oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dnia 18 marca 2022 roku. Ww. Program bazuje na swego rodzaju „certyfikatach”, tzw. RSU.

Dodatkowo mocą uchwały nr 20 z dnia 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o ustanowieniu programu motywacyjnego opartego o akcje dla członków kluczowego personelu DataWalk S.A., który zakłada pulę 430.000 tysięcy akcji DataWalk S.A. Program oparty jest o akcje, ale przewiduje także możliwość rozliczenia programu przez wypłatę kwoty pieniężnej zamiast nabycia lub objęcia akcji przez uprawnionych.

W obu ww. programach DataWalk postanowił połączyć interesy kluczowych pracowników oraz wszystkich akcjonariuszy, stawiając jeden wspólny cel, jakim jest osiągnięcie jak najwyższej wartości firmy w całym okresie rozwoju biznesu aż do końca, czyli jego sprzedaży.

Success fee dla zespołu od przyszłej sprzedaży firmy – tak w skrócie można nazwać unikalne na rynku publicznym programy motywacyjne DataWalk. Programy są tożsame pod kątem warunków uruchomienia i uzależniają ewentualne profity uczestników programu motywacyjnego od przyszłego, potencjalnego zdarzenia. Tym wydarzeniem dla DataWalk ma być sprzedaż firmy, na przykład przejęcie przez międzynarodową korporację, która dostrzeże wartość w zbudowanym przez DataWalk produkcie i postanowi przeskalować go w ramach własnych struktur.

Celem programów jest stworzenie mechanizmu, który przełoży się na wypłaty (względnie nabycie lub objęcie akcji) dla osób uczestniczących w programie, ale dopiero w momencie, gdy na skutek rosnącej pozycji rynkowej spółki oraz wzrostu jej wartości, dojdzie do jej przejęcia przez nowego inwestora, przy jednoczesnym dokonaniu wezwania na 100% akcji spółki lub w innym mechanizmie gwarantującym partycypację wszystkich akcjonariuszy w przejęciu.

Konstrukcja programów odpowiada specyfice spółki technologicznej, nastawionej na dynamiczny wzrost i globalne skalowanie biznesu.

Program motywacyjny przygotowany przez DataWalk z myślą głównie o skalowaniu biznesu, różni się od krajowych standardów nie tylko skalą i nakierowaniem na pozyskiwanie talentów w USA. Kluczową różnicą jest uzależnienie od udanego exitu, co w praktyce oznacza, iż zmiana kontroli i akwizycja DataWalk, rozumiana przede wszystkim jako udane wezwanie na zakup całości akcji spółki, uruchamia RSU/odpowiednio uprawnienie do objęcia lub nabycia akcji.

Jeśli do akwizycji nie dojdzie uprawnienie rozliczenia RSU/odpowiednio objęcia lub rozliczenia akcji nigdy się nie zmaterializują.

Program DataWalk ukierunkowany jest na utrzymanie i rozbudowę zespołu o kilkudziesięciu światowej klasy specjalistów w najbardziej konkurencyjnym sektorze IT świata, jakim jest analityka, gdzie trwa rywalizacja o utalentowanych ludzi. Rynek analityki danych i sztucznej inteligencji to w najbliższych latach motor całego rynku enterprise software. Wraz z nowymi argumentami w postaci RSU pozwalającymi spółce utrzymać i motywować obecny zespół, DataWalk mimo skromnych zasobów finansowych może również konkurować o talenty w USA z głównymi konkurentami.

Get a live demo