REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.DATAWALK.COM

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

(a) DataWalk – oznacza spółkę DataWalk S. A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405409, NIP: 8943034318;

(b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);

(c) Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka Prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu;

(d) Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.datawalk.pl”;

(e) Serwis – oznacza serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod adresem www.datawalk.pl, którego Zasoby udostępniane są przez DataWalk na rzecz Użytkowników oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu;

(f) Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu;

(g) Zasoby Serwisu – oznaczają materiały udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w szczególności informacje, dane i opracowania dotyczące spółki DataWalk oraz inne materiały tematyczne związane z działalnością DataWalk.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez Użytkowników z Serwisu, prowadzonego i administrowanego przez DataWalk, w ramach którego zamieszczane są informacje o spółce DataWalk, oferowanych produktach i usługach oraz inne informacje o tematyce związanej z działalnością DataWalk.

2.2 Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy i opracowań należą do DataWalk, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.3 Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

3. CEL I ZASOBY SERWISU

3.1 Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat spółki DataWalk w zakresie między innymi: oferowanych produktów i usług, wyników finansowych, relacji inwestorskich. Serwis gromadzi informacje prasowe na temat DataWalk. Użytkownicy znajdą również w Serwisie pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji i materiałów oraz możliwość kontaktu z DataWalk.

3.2 Zasoby Serwisu mogą zawierać odniesienia do produktów, programów i usług, które zostały wprowadzone na dany rynek i nie są dostępne w kraju Użytkownika. Zaleca się kontakt z DataWalk w sprawie uzyskania informacji o produktach, programach i usługach oferowanych w danym kraju.

4. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

4.1 Dostęp do Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Serwisu.

4.2 Korzystanie z Serwisu wymaga:

(a) urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową;

(b) włączonej akceptacji plików Cookie i obsługi skryptów Java Script w używanej przeglądarce internetowej;

(c) włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up Windows).

4.3 DataWalk zapewnia Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do Zasobów Serwisu na czas nieoznaczony.

5. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

5.1 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

5.2 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do informacji, danych i opracowań oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

6. treści użytkownika i licencja na treści użytkownika

6.1 Zamieszczając, przekazując, przesyłając lub w inny sposób dostarczając informacje lub materiały do DataWalk (np. poprzez zamieszczenie komentarza na blogu), Użytkownik ma świadomość, że informacje te mogą być widoczne dla innych Użytkowników. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie informacji poufnych DataWalk lub jakichkolwiek innych materiałów i informacji, które mogą zostać uznane za poufne.

6.2 Przesyłając do DataWalk informacje lub materiały, Użytkownik udziela DataWalk nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, powielanie, publikowanie, umieszczanie na serwerze, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na stronach internetowych, publiczne wyświetlanie, wykonywanie i modyfikowanie, a także zezwala na tworzenie prac pochodnych lub inne swobodne wykorzystanie tych informacji oraz materiałów.

6.3 Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez DataWalk z pomysłów, koncepcji, know-how oraz technik, przesłanych do DataWalk, niezależnie od celu, dla którego materiały zawierające takie pomysły, koncepcje, know-how i techniki zostały przesłane. Jednakże DataWalk nie ujawni imienia i nazwiska Użytkownika ani faktu udostępnienia przez Użytkownika materiałów ani innych informacji, chyba że: (a) DataWalk uzyska zgodę Użytkownika na używanie jego imienia i nazwiska; (b) DataWalk uprzednio poinformuje Użytkownika, że materiały lub inne informacje przekazane przez Użytkownika zostaną opublikowane lub imię i nazwisko Użytkownika zostaną wykorzystane w inny sposób; lub (c) DataWalk zostanie zobowiązany do takiego ujawnienia z mocy przepisów prawa. Informacje identyfikowane jako dane osobowe przekazywane przez Użytkownika do DataWalk w celu otrzymywania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z Polityką Prywatności.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem DataWalk jakichkolwiek danych.

8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Serwisu oraz ich układu stanowią własność DataWalk lub jej spółek powiązanych lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.

8.2 Użytkownik może drukować części Serwisu lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8.3 Bez uprzedniej pisemnej zgody DataWalk Użytkownik nie może:

(a) wykorzystywać Serwisu (w tym jego kopii lub części) lub oznaczeń zawartych w treści Serwisu w celach komercyjnych;

(b) modyfikować Serwisu (jego części) ani włączać go do treści innych opracowań (m.in. dokumentów papierowych, stron internetowych, blogów, kont osób trzecich w serwisach społecznościowych).

8.4 Wykorzystanie materiałów i informacji (lub ich części) składających się na Zasoby Serwisu, w tym ich publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na innych stronach internetowych oraz wykorzystywanie do tworzenia prac pochodnych, bez wcześniejszej zgody DataWalk jest zabronione.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1 DataWalk nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.

9.2 DataWalk nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu lub Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

9.3 DataWalk w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu.

10. zastrzeżenia prawne

10.1 Zasoby Serwisu, w szczególności informacje o oferowanych produktach (w tym rozwiązaniach i systemach informatycznych) zawarte na stronach Serwisu nie stanowią wiążącej oferty ani oferty elektronicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych.

10.2 Niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. DataWalk nie ma obowiązku aktualizacji publikowanych informacji.

10.3 Serwis zawiera odsyłacze (linki hipertekstowe) i odniesienia do innych stron internetowych lub źródeł dotyczących produktów lub usług osób trzecich. DataWalk nie składa jakichkolwiek zapewnień, nie udziela gwarancji oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.

11. uwagi, komentarze, reklamacje

11.1 Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby DataWalk oraz pod adresem e-mail: [email protected].

11.2 Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu.

11.3 Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować:

(a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] ;

(b) listownie na adres: DataWalk S.A., ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław;

(c) telefonicznie pod numerem telefonu: 530 078 609.

11.4 Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, DataWalk powiadomi w formie pisemnej lub w innej uzgodnionej z Użytkownikiem formie, o sposobie jej rozpatrzenia.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

12.2 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

12.3 Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

12.4 Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego.

12.5 Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego.

Get a live demo